Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

FAMUR S.A. - Raport roczny R 2013

FAMUR S.A. - Raport roczny R 2013
Share
d2gx1df
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 797 363 830 346 189 354 198 952
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 139 519 102 885 33 132 24 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 446 76 144 6 518 18 244
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 139 519 102 885 33 132 24 651
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 257 048 179 420 61 042 42 989
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -251 212 -76 407 -59 657 -18 307
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 390 -60 018 -4 842 -14 380
Przepływy pieniężne netto razem -14 554 42 995 -3 509 10 302
Aktywa razem 1 343 352 1 089 801 323 918 266 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 648 120 536 288 156 279 131 179
Zobowiązania długoterminowe 28 425 100 981 6 854 24 701
Zobowiązania krótkoterminowe 536 485 283 273 129 361 69 290
Kapitał własny 695 233 553 513 167 639 135 393
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 695 233 553 513 167 639 135 393
Kapitał zakładowy 4 815 4 815 1 161 1 178
Liczba akcji (w szt.) 481 500 000 481 500 000 481 500 000 481 500 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,29 0,21 0,07 0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,29 0,21 0,07 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję 1,44 1,15 0,35 0,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,44 1,15 0,35 0,28
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2013 roku (odpowiednio za rok 2012) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2013 wyniósł 1 euro = 4,2110 zł i odpowiednio za rok 2012 roku wyniósł 1 euro = 4,1736 zł-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 zł; na 31 grudnia 2012 roku 1 EUR = 4,0882
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list prezesa FAMUR S.A. 2013.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Spr. Zarządu FAMUR S.A.2013 podpisane.pdf Sprawozdanie Zarządu FAMUR S.A. za 2013 r.
SF FAMUR SA 2013 podpisane.pdf Sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za 2013 r.
Raport biegłego FAMUR 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta - FAMUR S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d2gx1df

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2014-04-25 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Jacek Osowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Dorota Smuda Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df