Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (47/2013)

FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (47/2013)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 21 października 2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 43/2013 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 czerwca 2013r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 21 października 2013r. do 29 października 2013r. wynosi 626.112.794,68 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 28 października 2013r. zawarta pomiędzy FAMUR Brand Sp. z o.o. (Licencjodawca) a FAMUR S.A. (Licencjobiorca). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę prawa do używania przez Licencjobiorcę znaku towarowego "FAMUR". Licencjodawca zobowiązał się do nieudzielania dalszych zezwoleń licencyjnych. Szacunkowa wartość netto umowy
zawartej na czas nieoznaczony wyniesie w okresie najbliższych pięciu lat 216.000.000,00 zł. Zapłata opłaty licencyjej będzie następowała z góry w okresach miesięcznych w terminie do 14 dnia danego miesiąca. Strony ustaliły, że wysokość opłaty licencyjnej będzie aktualizowana w styczniu w każdym roku obowiązywania umowy. Pierwsza aktualizacja nastąpi w styczniu 2015 roku. Podstawę do ustalenia wysokości opłaty licencyjnej stanowi wartość skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy FAMUR pomnożona przez współczynnik od 2,9% do 3,1%, a ustalona kwota zostanie zaokrąglona do pełnych setek tysięcy zł. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 663.199 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2013r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-10-29 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b