Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (57/2011)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (57/2011)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 15 września 2011r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 46/2011 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 15 września 2011r. do 1 grudnia 2011r. wynosi 54.266.043 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 25 października 2011r. zawarta pomiędzy konsorcjum spółek Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. i Millennium Leasing Sp. z o.o. a Kompanią Węglową S.A. na kwotę netto 38.267.311,65 zł ( raty kapitałowe + odsetki). Przedmiotem umowy jest leasing finansowy wraz z dostawą 150 sztuk nowych sekcji ścianowych obudów
zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 1,4 m do co najmniej 2,4m oraz systemu kontroli pracy obudów zmechanizowanych dla KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna. Płatność za okres używania przedmiotu leasingu została rozłożona na 36 comiesięcznych rat. Strony ustaliły termin zakończenia dostaw na 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Płatność I raty nastąpi w ostatnim dniu następnego miesiąca po dacie podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu. Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marżę. Podatek VAT zostanie zapłacony Wykonawcy jednorazowo wraz z płatnością pierwszej raty. W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej nastąpi przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Na przedmiot umowy w zależności od jego elementów wykonawca udziela gwarancji od 24 do 72 miesięcy od daty zabudowy w podziemiach kopalni. Wykonawca/Zamawiający zapłaci Zamawiającemu/Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w
przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca/Zamawiający. Wykonawca zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy oraz 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu obudowy spełniającej określone w umowie wymogi w przypadku postępowania reklamacyjnego. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości faktycznie poniesionych szkód. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
032 3596300 032 3596677
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com.pl
(e-mail) (www)
6340126246 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2011-12-01 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j