Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowied...

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (32/2010)

Share
dsgtcgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. informuje, iż Emitent oraz jego podmioty zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły z Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2010, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.Łączna wartość netto zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 79.405.290 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Fabryką Maszyn Famur S.A. i Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej TL K4). Umowa została zawarta w ramach umowy jaką Spółki działając jako konsorcjum zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. w dniu 21 października 2010r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2010.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie i serwis urządzeń niskiego kompleksu ścianowego. Wartość netto umowy wynosi 69.593.400 zł. Strony ustaliły, że płatność 90% ceny nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010r. Pozostałe 10% ceny w terminie do 15 stycznia 2011r. Podatek VAT, zgodnie z zawartymi umowami, zostanie zapłacony w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez TL K4 od KHW pierwszej raty leasingowej. Strony uzgodniły dostawę urządzeń w terminie do 28.12.2010. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na warunkach tożsamych z umową konsorcjum z dnia 21 października 2010r. tj. w zależności od urządzenia na okres od 12 do 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego. Strony ustaliły, że Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki: w dostawie przedmiotu umowy; zwłoki wusunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze. W przypadku, gdy zwłoka przekroczy 60 dni Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy oraz
domagać się kary umownej w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto. Kupujący zachował prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody.Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 641 018 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2010 wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3596300 | | 032 3596677 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340126246 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2010-12-23 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx