Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

FARMACOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

FARMACOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d45sdtf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 361 189 4 896 283 1 279 734 1 162 736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95 445 112 936 22 783 26 819
Zysk (strata) brutto 114 419 143 972 27 312 34 190
Zysk (strata) netto 104 233 125 466 24 881 29 795
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 315 29 668 23 946 7 045
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -287 772 5 807 -68 692 1 379
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 733 -3 634 6 143 -863
Przepływy pieniężne netto, razem -161 724 31 841 -38 604 7 561
Aktywa razem 2 492 664 2 177 765 584 817 525 117
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 339 606 1 126 575 314 292 271 647
Zobowiązania długoterminowe 52 340 62 835 12 280 15 151
Zobowiązania krótkoterminowe 1 287 266 1 063 740 302 012 256 496
Kapitał własny 1 153 058 1 051 190 270 525 253 470
Kapitał zakładowy 23 400 0 5 490 0
Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,45 5,36 1,06 1,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 49,28 44,92 11,56 10,83
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,53 5,45 1,08 1,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 50,09 45,67 11,75 11,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2015 03 20 !FINAL! GKF - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 - www.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Farmacol za 2014
2015 03 20 - !FINAL! - GKF - SKONSOLIDOWANE_Sprawozdanie Zarzadu - www.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Farmacol za rok 2014
GK Farmacol - opinia z badania 31 12 2014.pdf Opinia audytora z badania sprawozdania konsolidacyjnego Grupy Kapitałowej Farmacol za rok 2014
GK Farmacol - raport z badania 31 12 2014.pdf Raport uzupełniający opinię audytora z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)
Mazars Audyt Sp. zo.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d45sdtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Barbara Kaszowicz P.O. Prezes Zarządu
2015-03-20 Kamil Kirker Członek Zarządu
2015-03-20 Ryszard Piekarz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Janina Strzempa Głowna ksiegowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf