Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

FARMACOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. (11/2014)

FARMACOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. (11/2014)
Share
dc90pme

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 24 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, posiadającego PESEL 75111804131, zamieszkałego pod adresem: 40-145 Katowicach, ulica Józefowska nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i
serii AJC 562992. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Marek Michalski. 2. Artur Długaj. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów
?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2013 § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 157 809 tys. zł (dwa miliardy sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 123 tys. zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2013. § 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 177 765 tys. zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 125 466 tys. zł (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126 585 tys. zł (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), d) skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 841 tys. zł (trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału zysku za rok 2013. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 81 678 571,56 zł (osiemdziesięciu jeden milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 19439604, co stanowi 78,73% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 5251580, co stanowi 21,27% ważnych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Smudze. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10-07-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Barbarze Kaszowicz. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:
?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko). § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker). § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12-08-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -Panu Andrzejowi Olszewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z
siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10774272. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,04%. Łączna liczba ważnych głosów: 14516872 Liczba głosów, ?za?: 14516872, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Zycie Olszewskiej. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11185784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,08%. Łączna liczba ważnych głosów: 15440584. Liczba głosów, ?za?: 15440584, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Kowalewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Olszewskiej. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Olszewskiemu. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c)
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencję będzie liczyła 5 (pięć) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 24691184, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?przeciw?: 0. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Jana Kowalewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%.
Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 21166611, co stanowi 85,73% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3509881, co stanowi 14,22% ważnych oddanych głosów. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Olszewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych
oddanych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Olszewską. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Pana Macieja Olszewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - Panią Zytę Olszewską. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 19424912, co stanowi 78,67% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5251580, co stanowi 21,27% ważnych oddanych głosów. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?FARMACOL? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ?Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady
otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych), z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i 51 Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16693784. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%. Łączna liczba ważnych głosów: 24691184. Liczba głosów, ?za?: 23018492, co stanowi 93,23% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, ?przeciw?: 14692, co stanowi 0,06% ważnych głosów. Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1658000, co stanowi 6,71% ważnych oddanych głosów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)
dc90pme

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Kamil Kirker Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme