Trwa ładowanie...
d89ax3d

FAST FINANCE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2013)

FAST FINANCE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2013)

Share
d89ax3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 23 lit g Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, Kancelarii Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy alei Generała Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław ("Kancelaria Aktywa"), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 513. Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z Kancelarią Aktywa. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do realizacji zadań związanych z badaniem sprawozdania finansowego Emitenta, o którym mowa w pierwszym akapicie. Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W 2011
roku Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku. Następnie, w roku 2012 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2013-01-22 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d