Trwa ładowanie...
dv08t9o
espi

FEERUM S.A. - Projekty uchwał walnego zgromadzenia. (11/2014)

FEERUM S.A. - Projekty uchwał walnego zgromadzenia. (11/2014)

Share
dv08t9o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej "ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie") zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 roku o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Chojnowie, przy ul Okrzei 6. Ad. pkt 2 porządku obrad "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A." Ad. pkt 4 porządku obrad "Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]." Ad. pkt 5 porządku obrad "Uchwała nr 3 W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne
Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." Ad. pkt 6 porządku obrad "Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.993 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.033 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem
w kwocie 12.033 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.067 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.030 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych), 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Ad. pkt 7 porządku obrad "Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013
roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.311 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta jedenaście tysięcy złotych) 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych) 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych) 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.143 tysięcy złotych
(słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych), 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.336 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) , 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Ad. pkt 8 porządku obrad "Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały." Ad. pkt 9 porządku obrad "Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. ws. podziału zysku netto za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały." Ad. pkt 10 porządku obrad "Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku." Ad. pkt 11 porządku obrad "Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A.,
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 22 lutego 2013 roku." "Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 22 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku." Ad. pkt 12 porządku obrad "Uchwała nr 17 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia ustalić kwartale wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Asena Gyczew w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Załączniki: 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w roku 2013, 2. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. ? Załącznik do uchwały nr 6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FEERUM S.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 1. Skład Rady Nadzorczej W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 22 lipca 2013 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: ? Magdalena Łabudzka-Janusz ? Przewodnicząca Rady Nadzorczej, ? Maciej Janusz ? Członek Rady Nadzorczej, ? Henryk Chojnacki ? Sekretarz Rady Nadzorczej, ? Jakub Marcinowski ? Członek Rady Nadzorczej, ? Maciej Kowalski ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W 2013 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną 3-letnią kadencję na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 października 2012 roku. W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodziły następujące osoby: ? Magdalena Łabudzka-Janusz ? Przewodnicząca Rady Nadzorczej, ? Maciej Janusz ? Członek Rady Nadzorczej, ? Asen Gyczew ? Członek Rady Nadzorczej, ? Jakub Marcinowski ? Członek Rady Nadzorczej, ? Maciej
Kowalski ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, W związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 lipca 2013 r., odwołano z funkcji członka Rady Nadzorczej Feerum S.A Pana Henryka Chojnackiego i powołano do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję Pana Asena Gyczewa. Pan Jakub Marcinowski oraz Pan Henryk Chojnacki zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizację zasady nr III.6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz. 2. Zakres działalności
Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2013 roku. W 2013 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności. Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok. W roku 2013 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki. 3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych
dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka zawiązane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie. 4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013. Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2013: 1. Sprawozdania finansowego Spółki; 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz 3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. Ad. 1 Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się
z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Ad. 2 Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2013 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz, Członkowi Zarządu Panu Mieczysławowi Mietelskiemu i Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. Ad. 3 Rada Nadzorcza, mając na uwadze plan inwestycyjny Spółki na lata 2013-2014 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia całego zysku za rok 2013 w kwocie 12.033 tys. złotych na kapitał zapasowy, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd. ? Załącznik do uchwały nr 7 WNIOSEK ZARZĄDU FEERUM S.A. DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 Zarząd
Feerum S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy Feerum S.A. UZASADNIENIE Przeznaczenie zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju Spółki, zakładającą w latach 2013 -2014 wydatki inwestycyjne na poziomie około 34.000 tys. zł w celu: (i) wzmocnienia sieci sprzedaży i działu projektowego, (ii) intensyfikacji działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych, (iii) rozbudowy bazy produkcyjnej a także prowadzonej w Spółce działalności badawczo-rozwojowej, objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej." Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

| | | FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FEERUM S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-225 | | CHOJNÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | OKRZEI | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 76 81 96 738 | | +48 76 81 96 738 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-237-40-93 | | 020517408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2014-03-20 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o