Trwa ładowanie...
d2rjf2a
espi

FEERUM S.A. - Projekty uchwał walnego zgromadzenia. (14/2014)

FEERUM S.A. - Projekty uchwał walnego zgromadzenia. (14/2014)
Share
d2rjf2a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 maja 2014 roku, godzinę 10.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Chojnowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Okrzei 6. Ad. pkt 2 porządku obrad "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A." Ad. pkt 4 porządku obrad "Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]." Ad. pkt 5 porządku obrad "Uchwała nr 3 W związku z §
25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." Ad. pkt 6 porządku obrad "Uchwała nr 4 Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej "KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje: § 1. "Feerum" spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej "Spółka Przejmująca") łączy się z następującymi spółkami: A. "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej "Spółka Przejmowana I"); oraz B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej "Spółka Przejmowana II"). Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani "Spółkami Przejmowanymi". Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych. § 2. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2014, poz. 3915 z dnia 2 kwietnia 2014 roku. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2014-04-03 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rjf2a

Podziel się opinią

Share
d2rjf2a
d2rjf2a