Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

FEERUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (39/2013)

FEERUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (39/2013)
Share
d2v0j91

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki FEERUM S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24 października 2013 roku, Spółka zawarła ze swoją spółką zależną Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo?akcyjna z siedzibą w Chojnowie (następca prawny ?POL-SILOS" sp. z o.o.) ("Sprzedający") umowę przeniesienia praw do znaku towarowego "FEERUM" ("Umowa"), realizując w ten sposób kolejny etap restrukturyzacji grupy kapitałowej Feerum S.A. Na podstawie Umowy Sprzedający przeniósł na Spółkę prawa z następujących zgłoszeń oraz praw ochronnych na słowno ? graficzny znak towarowy "FEERUM": a) Z-316159 zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP w dniu 2 października 2006 r., numer prawa wyłącznego: 216459, b) Z-329928 zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP w dniu 10 września 2007 r., numer prawa wyłącznego: 221288, c) Z-409288 zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP w dniu 17 stycznia 2013 r., d) prawa do zgłoszenia międzynarodowego w procedurze WIPO znaku towarowego za numerem
EN-I/736462101. Wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z tytułu Umowy wynosi 20.800.000 złotych netto, powiększone o należny podatek VAT obliczony według stawki 23%, co daje łączną kwotę brutto w wysokości 25.584.000 złotych. W Umowie nie przewidziano kar umownych. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Mając na względzie, że wartość Umowy przekracza próg 10% kapitałów własnych Spółki, Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2013-10-25 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91