Trwa ładowanie...
d4n21qw
espi

FERRO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

FERRO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d4n21qw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 208 052,6 208 161,6 49 769,8 49 291,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 391,5 27 387,2 7 270,2 6 485,1
Zysk (strata) brutto 24 446,1 21 852,1 5 847,9 5 174,4
Zysk (strata) netto 21 781,6 17 434,0 5 210,5 4 128,2
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 119 528 21 050 711 21 119 528 21 050 711
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,03 0,83 0,25 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,83 0,25 0,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (28 529,8) 33 057,6 (6 824,8) 7 827,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 245,0 (708,5) 2 690,0 (167,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 248,6) (27 169,2) (5 800,7) (6 433,5)
Przepływy pieniężne netto, razem (41 533,4) 5 179,9 (9 935,5) 1 226,6
Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa, razem 343 542,7 324 724,3 82 275,8 78 299,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 840,5 139 707,7 38 041,1 33 687,2
Zobowiązania długoterminowe 42 362,1 58 435,3 10 145,4 14 090,3
Zobowiązania krótkoterminowe 116 478,4 81 272,4 27 895,7 19 596,9
Kapitał własny 184 702,2 185 016,6 44 234,8 44 612,4
Kapitał zakładowy 21 339,6 21 183,3 5 110,7 5 107,9
Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad: -poszczególne pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. w wysokości 4,1803 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 r. w wysokości 4,2231 PLN/EUR; - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2014 r. w wysokości 4,1755 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 4,1472 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2014.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 + 48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)
d4n21qw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-11-12 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n21qw

Podziel się opinią

Share
d4n21qw
d4n21qw