Trwa ładowanie...
dly16ub
espi

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki (8/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki (8/2011)
Share
dly16ub

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15 lutego 2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FartpolHoldings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.Pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło w dniu 08.02.2011r. na skutek zawarcia przez Fon S.A. w Płocku, umowy sprzedaży akcji Emitenta poza rynkiem regulowanym na mocy, której dokonał zbycia 2.500.000 akcji która to ilość stanowi 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Fartpol Holdings Limited wyjaśnił, że jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec Fon S.A.Fartpol Holdings Limited poinformowało, że przed transakcją z
dnia 08.02.2011r. pośrednio przez Fon S.A. posiadało 14.704.828 akcji Emitenta, co stanowiło 50,71 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawniało do oddania 14.704.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Aktualnie Fartpol Holdings Limited pośrednio przez Fon S.A. posiada 12.204.828 akcji Emitenta która to ilość stanowi 42,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 12.204.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Ponadto Fartpol Holdings Limited poinformowało, że żadne podmioty od niej zależne poza Fon S.A. posiadającą 12.204.828 akcji Emitenta która to ilość stanowi 42,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 12.204.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Fartpol Holdings Limited nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FON ECOLOGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
24 367 31 31 24 367 31 31
(telefon) (fax)
biuro@fonecology.pl www.fonecology.com.pl
(e-mail) (www)
774-312-51-97 141998779
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dly16ub

Podziel się opinią

Share
dly16ub
dly16ub