Trwa ładowanie...
d3eg1my

FON - Informacja dla Akcjonariuszy (10/2011)

FON - Informacja dla Akcjonariuszy (10/2011)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką ELKOP ENERGY S.A. w Płocku umowę sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest zbycie przez Emitenta 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki FON Ecology S.A. w Płocku na rzecz kupującego ELKOP ENERGY S.A. w Płocku.W umowie z dnia 08.02.2011r. strony ustaliły, że łączna cena za zbywane przez Emitenta akcje wyniesie 675.000 zł. tj. 0,27 zł za jedną akcję. Termin zapłaty ceny za akcje strony ustaliły na dzień 09.02.2011r. Emitent informuje, że wartość ewidencyjna zbywanych aktywów to 700.000zł.Zbywane przez Emitenta 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda stanowią 8,62 % udziału w kapitale zakładowym spółki FON Ecology S.A. Przed zbyciem akcji objętych umową z dnia 08.02.2011r. Emitent posiadał łącznie 14.704.828 akcji FON Ecology S.A. która to ilość stanowiła 50,71% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniała do oddania 14.704.828 głosów na jej Walnym
Zgromadzeniu. Aktualnie Emitent posiada 12.204.828 akcji FON Ecology S.A., która to ilość stanowi 42,08% udziału w jej kapitale zakładowym uprawnia do oddania 12.204.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy nim a nabywcą akcji spółką ELKOP ENERGY S.A. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Emitenta Pani Sylwia Szwed sprawuje jednocześnie funkcje członka Rady Nadzorczej nabywcy akcji. Emitent jednocześnie informuje, że posiada 610 akcji nabywcy tj. ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 20,33% w jego kapitale zakładowym i uprawniających do oddania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.Podstawą kwalifikacji istotności zbywanych przez Emitenta aktywów jest ich wartość rynkowa przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | FON S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | USŁUGI INNE | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | PŁOCK | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PADLEWSKIEGO | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 32 | | 024 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | WWW.FON-SA.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my