Trwa ładowanie...
d4fvbfp

FON - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

FON - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d4fvbfp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
Wybrane dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 880 378 691 91
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 2 361 -715 566 -173
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem - 20 026 15 180 -4 802 3 667
Zysk ( strata ) netto - 3 799 15 480 -911 3 739
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 20 344 12 214 4 878 2 950
Przepływy środków pieniężnych netto z działaności inwestycyjnej -145 497 -103 824 -34 889 -25 078
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 127 289 91 347 30 523 22 064
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalntów 2 136 -263 512 -64
Aktywa razem 121 112 88 671 29 625 20 076
Zobowiązania krótkoterminowe 8 822 7 401 2 158 1 676
Kapitał własny 43 394 69 304 10 614 15 691
Kapitał zakładowy 33 775 33 600 8 262 7 607
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt ) 337 222 603 179 169 825 337 222 603 179 169 825
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (w zł/Euro) -0,01 0,09 0 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Euro ) 0,13 0,21 0,03 0,05
Wybrane dane jednostkowe
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 168 29 41
Zysk ( strata) z działaności operacyjnej -1 011 -511 -242 -123
Zysk (strata ) przed opodatkowaniem -11 184 12 977 -2 682 3 134
Zysk (strata ) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki domin. -11 184 12 977 -2 682 3 134
Przepływy środków pieniężnych netto z działaności operacyjnej 6 682 14 902 1 602 3 599
Przepływy środków pieniężnych netto z działaności inwestycyjnej -6 360 -97 179 -1 525 -24 473
Przepływy środków pieniężnych z działalnosci finansowej 221 82 340 53 19 888
Zmiana stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów 543 63 130 15
Aktywa razem 65 896 70 123 16 119 15 876
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 8 555 8 613 2 093 1 950
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 780 61 447 13 889 13 912
Kapitał zakładowy 33 775 33 600 8 262 7 607
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt ) 337 222 603 179 169 825 337 222 603 179 169 825
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję ( w zł/Euro) -0,03 0,07 -0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Euro) 0,17 0,18 0,04 0,04
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wedlug kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów oglaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dziń każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 1 Euro = 4,1703 zł ( 1 Euro = 4,1401 zł )- Pozycje bilansowe przeliczono według średnigo kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dień 31.12.2012 r. 1 Euro = 4,0882, a na dziń 31.12.2011 r. 1 Euro = 4,4168 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IV KWARTAL 2012 FON SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-01 | | | | | | | |
| | | FON SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FON | | USŁUGI ( INNE ) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-01 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp