Trwa ładowanie...
d2diwvh

FORTISPL - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (4/2011)

FORTISPL - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (4/2011)

Share
d2diwvh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTISPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje o podpisaniu w dniu 9 lutego 2011 roku ramowej umowy kredytowej z dnia 31 stycznia 2011 roku pomiędzy BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu a Bankiem. Na podstawie ramowej umowy kredytowej, BNP Paribas SA udzieli Bankowi linii kredytowej do maksymalnej wysokości równowartości 1,800 milionów euro (jednego miliarda ośmiuset milionów euro) łącznie. W ramach linii kredytowej Bank może uzyskać transze denominowane w EUR, CHF lub w PLN.Umowa obejmuje środki finansowe w wysokości 250 milionów franków szwajcarskich uruchomione w dniu 29 października 2010 roku (raport bieżący nr 31/2010 z dnia 29 października 2010 roku) oraz zastępuje linię kredytową z Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA z siedzibą w Brukseli, która wygasła 4 lutego 2011 roku (raport bieżący nr 55/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku).Umowa gwarantuje Bankowi stabilne źródło finansowania przez nadrzędny podmiot dominujący. Środki finansowe z kredytu przeznaczone zostaną na rozwój bieżącej
działalności operacyjnej oraz na ogólne cele korporacyjne Banku.Szczegółowe warunki kredytowania ustalone zostaną odrębnie dla każdej uruchamianej transzy kredytu. Minimalny okres trwania transzy kredytu wynosi 18 miesięcy, a maksymalny 10 lat. Oprocentowanie transz może być stałe lub zmienne. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.Transza w wysokości PLN 800 milionów złotych została uruchomiona w dniu 4 lutego 2011 roku. Okres kredytowania dla tej transzy wynosi trzy lata od momentu uruchomienia, tj. do 4 lutego 2014. Oprocentowanie transzy zostało ustalone w oparciu o stawkę 3M WIBOR.Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, stanowiąca równowartość około 7 miliardów złotych, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Podstawa prawna: §5, ust. 1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Concluding a significant FrameworkCredit Facility Agreement with an Affiliated EntityThe Board ofExecutives of Fortis Bank Polska SA (hereinafter“the Bank”) herebyreports that framework credit facility agreement dated 31 January 2011was signed on 7 February 2011 by and between BNP Paribas SA based inParis and the Bank. Under the agreement, the Bank will be granted anuncommitted credit line up to the maximum amount of the equivalent ofEUR 1,800 million (one billion eight hundred million euros). Within theline, the Bank may obtain tranches denominated in EUR, CHF or PLN.Theagreement covers the funding in the amount of CHF 250 million disbursedon 29 October 2010 (current report No. 31/2010 dated 29 October 2010)and replaces the credit line agreement with Fortis Finance BelgiumSCRL/CVBA, based in Brussels, which expired on 4 February 2011 (currentreport No. 55/2009 dated 31 December 2009).The agreementprovides the Bank with astable source of financing by the ultimateparent company. Funds under the credit
facility will be earmarked fordevelopment of the Bank’s current operations and for general corporatepurposes.The detailed terms and conditions of the creditfacility will be defined separately for each disbursed tranche. Theminimum duration of each credit tranche is 18 months, and the maximum is10 years. The loan interest rate may be fixed or floating. Terms andconditions of the financing correspond to market conditions.Thetranche in the amount of PLN 800 million was disbursed on 4 February2011. The tranche duration term is 3 years long since its disbursement,i.e. until 4 February 2014. The tranche interest rate has beendetermined as 3M WIBOR rate.The Agreement meets the criteria ofa significant agreement because the value of the agreement subject,which constitutes the equivalent of about PLN 7 billion, exceeds 10% ofthe Bank’s equity.Legalgrounds:§5, section 1, item 3) and§9 of the Minister of FinanceOrdinance dated 19 February 2009 regarding current and periodicalinformation submitted by issuers of
securities and conditions forrecognising as equivalent information required by the laws of anon-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, as amended) | |

d2diwvh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FORTIS BANK POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTISPL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@fortisbank.com.pl | | www.fortisbank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2diwvh

Podziel się opinią

Share
d2diwvh
d2diwvh