Trwa ładowanie...
d5cylu8
d5cylu8
espi

G-ENERGY S.A. - Korekta raportu 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ...

G-ENERGY S.A. - Korekta raportu 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 MAJA 2015 r. wraz z projektami uchwał. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d5cylu8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | K | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | G-ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 MAJA 2015 r. wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w tytule raportu ESPI 5/2015 omyłkowo wskazano niewłaściwą datę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawidłowo tytuł powinien brzmieć : Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 MAJA 2015 r. wraz z projektami uchwał. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014. 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z
zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; 13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.; 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1),2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgłoszenieoZwołaniuZWZA2015.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU | | | | | | | | | |
| | uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf | UCHWAŁY | | | | | | | | | |
| | 2015_formularzpelnomocnictwazwza.pdf | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | | | | | | | | | |
| | FORMULARZdogłosowaniaprzezPełnomocnika.pdf | FORMULARZ DO GŁOSOWANIA | | | | | | | | | |
| | InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf | LICZBA GŁOSÓW | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1
(ulica) (numer)
22 247 84 53 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
(e-mail) (www)
774 31 93 164 142684184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5cylu8

Podziel się opinią

Share

d5cylu8

d5cylu8