Trwa ładowanie...
d3pa009
d3pa009
espi

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (33...

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (33/2013)
Share
d3pa009

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki KANTOR sp. z o.o. GANT S.K.A. z siedzibą w Legnicy, zwanego dalej "Akcjonariuszem", iż w wyniku zbycia 50.000 akcji GANT Development S.A. w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w dniu 14 marca 2013 roku, udział Spółki został zmniejszony poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował, iż przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji posiadał 1.250.405 akcji na okaziciela spółki GANT Development S.A., co stanowiło 5,66% udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i dawało prawo do 1.250.405 głosów stanowiących 5,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Aktualnie
Akcjonariusz posiada 1.200.405 akcji spółki GANT Development S.A., co stanowi 5,43 % udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i daje prawo do 1.200.405 głosów stanowiących 4,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował również, iż wszystkie akcje posiada w imieniu własnym oraz że nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki GANT Development S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Karol Antkowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pa009

Podziel się opinią

Share
d3pa009
d3pa009