Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Podpisanie aneksów do umów kredytowych (66/2011)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Podpisanie aneksów do umów kredytowych (66/2011)
Share
dc90pme

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku wpłynęły do Spółki następujące aneksy: I) Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty dnia 30 listopada 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny, do której aneks ten się odnosi, została zawarta w dniu 25 lutego 2009 roku pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Gastel S.A., jako Kredytobiorcą (umowa zawarta przed połączeniem Spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.). Przedmiotem umowy z dnia 25 lutego 2009 roku jest kredyt inwestycyjny, z przeznaczeniem na wykup żurawi wieżowych oraz dźwigów samojezdnych z leasingów przy udziale środków własnych w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia, w wysokości 11.800.000 zł (jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych) z terminem spłaty na 30 kwietnia 2014 roku. Wg. stanu na dzień 30 listopada 2011 roku pozostaje do spłaty 6.026.500 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) Aneks z dnia 30
listopada 2011 roku dotyczy wydłużenia okresu kredytowania do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na skutek przedłużenia okresu kredytowania rata miesięczna zmalała o 63% tj. o 124.500 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych). Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu jednomiesięcznego i marży banku. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostało zabezpieczenie w następujących formach: 1. zastaw rejestrowy na 7 żurawiach wieżowych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń, 2. zastaw rejestrowy na 5 dźwigach samojezdnych wraz z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych urządzeń. Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. II. Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty dnia 30 listopada 2011 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej
Spółdzielczości S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny, do której aneks ten się odnosi, została zawarta w dniu 18 czerwca 2009 roku pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Kredytodawcą i Gastel S.A., jako Kredytobiorcą (umowa zawarta przed połączeniem Spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.). Przedmiotem umowy z dnia 18 czerwca 2009 roku jest kredyt inwestycyjny w wysokości 18.845.970 zł (osiemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zakup żurawia gąsienicowego przy udziale środków własnych w wysokości 5,05% wartości przedsięwzięcia, z terminem spłaty na 31 sierpnia 2016 roku. Wg. stanu na dzień 30 listopada 2011 roku pozostaje do spłaty 10.004.720 zł (dziesięć milionów cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych) Aneks z dnia 30 listopada 2011 roku dotyczy wydłużenia okresu kredytowania do dnia 31 marca 2019 roku. Na skutek przedłużenia okresu kredytowania rata miesięczna zmalała o 34% tj. o 57.720,00 zł (pięćdziesiąt siedem
tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu jednomiesięcznego i marży banku. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostało zabezpieczenie w następujących formach: 1. zastaw rejestrowy na 1 żurawiu gąsienicowym wraz z cesją praw z umowy ubezpieczeniowej, 2. hipoteka zwykła w kwocie 18.845.970 zł. (osiemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), ustanowiona na nieruchomości będącej własnością Gastel Hotele Sp. z o.o. położonej w Krynicy-Zdroju, 3. hipoteka kaucyjna w kwocie 11.823.000 zł (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), ustanowiona na nieruchomości będącej własnością Gastel Hotele Sp. z o.o. położonej w Krynicy-Zdroju, 4. przelew wierzytelności z 2 kontraktów handlowych. Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych
nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Wartość wymienionych umów spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2011-12-01 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme