Trwa ładowanie...
d3mr1lm

GETIN NOBLE BANK S.A. - Raport roczny R 2014

GETIN NOBLE BANK S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3mr1lm

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 1 404 219 | 1 254 116 | 335 192 | 297 819 | |
| | Wynik z tytułu prowizji i opłat | 355 039 | 358 472 | 84 749 | 85 128 | |
| | Zysk brutto | 394 987 | 376 851 | 94 285 | 89 492 | |
| | Zysk netto | 322 347 | 310 755 | 76 945 | 73 796 | |
| | Całkowite dochody za okres | 293 183 | 294 811 | 69 984 | 70 010 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 113 952 | (1 083 629) | 27 201 | (257 333) | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Suma aktywów | 67 594 305 | 63 263 327 | 15 858 646 | 15 254 467 | |
| | Kapitał własny ogółem | 4 802 037 | 4 508 854 | 1 126 630 | 1 087 204 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 650 143 | 2 650 143 | 621 764 | 639 020 | |
| | Kapitał Tier 1* | 4 680 550 | 4 153 075 | 1 098 128 | 1 001 417 | |
| | Kapitał Tier 2* | 1 742 616 | 1 658 306 | 408 844 | 399 862 | |
| | Łączny współczynnik kapitałowy* | 12,9% | 12,4% | 12,9% | 12,4% | |
| | Liczba akcji | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * Fundusze własne i współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wyliczone zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi do końca 2013 roku, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 EUR = 4,2623 zł oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 EUR = 4,1472 zł; - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz 2013 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,1893 i 1 EUR = 4,2110 zł). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
YE2014_List Prezesa GNB.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku
YE2014GNBOpinia i raport audytora_Bank.pdf Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta
YE2014GNBSprawozdanie Finansowe_Bank.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
YE2014GNBSprawozdanie Zarządu_Bank.pdf Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3mr1lm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Spyra Członek Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Basiaga Członek Zarządu
2015-03-23 Radosław Stefurak Członek Zarządu
2015-03-23 Grzegorz Tracz Członek Zarządu
2015-03-23 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu
2015-03-23 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2015-03-23 Marcin Dec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Barbara Kruczyńska-Nurek Główny Księgowy Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3mr1lm

Podziel się opinią

Share
d3mr1lm
d3mr1lm