Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. I ZMIANY DOKONANE W STATUCIE (126/2013)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. I ZMIANY DOKONANE W STATUCIE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Zarząd Getin Noble Bank S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 r. Dodatkowo Zarząd Getin Noble Bank S.A. zgodnie z §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianach w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu stanowi treść uchwały Nr XXXII/12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. Wykaz zmian w Statucie Banku: § 29 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390,143.319,00 (dwa
miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii "A", "B", "C", "D", "E", "F" i "G" oraz są ponumerowane w serii "A" od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii "B" od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii "C" od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii "D" od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii "E" od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii "F" od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii "G" od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii "H" i "I" oraz są ponumerowane w serii "H" od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy
sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii "I" od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem. Nowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.650.143.319 zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 2.650.143.319 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: a)40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, b)23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, c)6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych , na okaziciela serii C, d)9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela
serii D, e)11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, f)4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, g)9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, h)2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, i)144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, j)200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J, k)60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A..pdf | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)
d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2013-06-12 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi