Trwa ładowanie...
ddeguc7

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BAN...

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A. (2/2012)

Share
ddeguc7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2012 r. otrzymał od Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Get Bank") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w dniu 2 stycznia 2012 r. nastąpiło przeniesienie własności na Get Bank 893.786.767 akcji Emitenta, co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i uprawnia do 893.786.767 (93,71%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przeniesienie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podziału Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w skład której wchodzą głównie wszystkie posiadane przez Spółkę akcje
Emitenta), funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną na Get Bank w zamian za akcje Get Bank. Podział Spółki nastąpił w dniu 2 stycznia 2012 r., tj. w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank z kwoty 103.060.000,00 (słownie: stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 2.245.525.631,00 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych, tj. o kwotę 2.142.465.631,00 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2.142.465.631 (słownie: dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Get Bank serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie:
jeden) złoty każda. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddeguc7

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | DOMANIEWSKA | | 39B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5415158 | | 022 5415159 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@noblebank.pl | | www.noblebank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7120102793 | | 004184103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2012-01-03 Maciej Szczechura Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddeguc7

Podziel się opinią

Share
ddeguc7
ddeguc7