Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry
espi

GETIN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (20/2013)

GETIN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (20/2013)
Share
d3pwiry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie ze statutem Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, celem zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2013 oraz przeglądu półrocznego jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Rada Nadzorcza Emitenta wybrała firmę Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Ernst & Young Audit sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 1996-2012, a także wykonywała na rzecz Emitenta usługi doradcze oraz prace związane z weryfikacją sprawozdań finansowych. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jest wpisana pod numerem 130 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Emitent
zawrze umowę z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na czas wykonania wyżej wymienionych usług. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 19 oraz §25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2013-06-17 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry