Trwa ładowanie...
d4j4v9x
d4j4v9x
espi

GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną akt ...

GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości (58/2014)
Share
d4j4v9x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2014 r otrzymał zawiadomienie o zawarciu w dniu 8 października 2014 r. przez GetBack Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) - jednostkę zależną pośrednio od Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Sprzedający?) umowy przeniesienia praw i obowiązków Sprzedającego, jako komandytariusza, w spółce Bakura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (?Bakura?) (?Umowa?). Na mocy Umowy Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Sprzedającego, jako komandytariusza w spółce Bakura w zamian za cenę w wysokości 306.341.958,38 zł (trzysta sześć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 38/100) (?Cena?). Udział Spółki, jako komandytariusza Bakura w zysku tej spółki wynosi 99.99%, a odpowiedzialność Spółki za zobowiązania Bakura ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc
złotych). Cena została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy. Niezależnie od powyższego, w dniu 8 października 2014 roku Open Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (?Open Finance FIZAN?), jedyny wspólnik Spółki, nabył od Sprzedającego 100% udziałów w spółce Bakura sp. z o.o., będącej komplementariuszem spółki Bakura za łączną cenę w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), która zapłacona została na rzecz Sprzedającego w dniu 8 października 2014 roku. Głównym aktywem Bakura jest portfel wierzytelności o wartości nominalnej 1.645.739.427,53 zł (jeden miliard sześćset czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 53/100) wynikających z umów kredytowych, których stroną był Sprzedający, następnie wniesionych aportem na rzecz Bakura (?Wierzytelności?). Spółka dopuszcza możliwość doprowadzenia do dalszego przelewu Wierzytelności (w całości lub w części) w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, zarówno na rzecz podmiotu z nią
powiązanego, jak również podmiotu, w odniesieniu do którego nie występują powiązania ze Spółką lub Emitentem. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych Kryterium uznania Umowy za znaczącą oraz udziału (praw i obowiązków komandytariusza) w spółce Bakura za aktywo o znacznej wartości jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Sfinansowanie zapłaty Ceny nastąpiło ze środków własnych Spółki oraz częściowo (w kwocie 21.300.000,00 zł) z kredytu udzielonego przez Idea Bank S.A. ? podmiot zależny od Emitenta. Spółka jest podmiotem pośrednio zależnym od Emitenta. Emitent posiada 61,27 % akcji w kapitale zakładowym Idea Bank S.A., Idea Bank S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Idea Expert S.A., Idea Expert S.A. posiada 100% akcji GetBack S.A., GetBack S.A. posiada 100% certyfikatów Open Finance FIZAN, Open Finance FIZAN posiada 100% udziałów w Spółce. Spółka nie jest podmiotem powiązanym ze Sprzedającym. Podstawa
prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3, § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d4j4v9x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2014-10-10 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Rafał Juszczak Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
2014-10-10 Frantisek Babicky Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j4v9x

Podziel się opinią

Share
d4j4v9x
d4j4v9x