Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA raport okresowy roczny za 2013 R

...
Share
d3fz2tr

21.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2013 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2012 2013 2012 Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane Przychody ze sprzedaży 194 351 195 932 46 302 46 818 Rynek finansowy 192 907 193 114 45 958 46 144 Rynek towarowy 131 980 31 234 Przychody pozostałe 1 313 1 838 313 439 Koszty działalności operacyjnej 125 255 114 877 29 840 27 450 Pozostałe przychody 1 629 5 399 388 1 290 Pozostałe koszty 1 598 10 573 381 2 526 Zysk z działalności operacyjnej 69 127 75 881 16 469 18 132 Przychody finansowe 49 773 22 337 11 858 5 337 Koszty finansowe 11 874 17 018 2 829 4 066 Zysk przed opodatkowaniem 107 026 81 200 25 497 19 403 Podatek dochodowy 5 641 15 642 1 344 3 738 Zysk netto za okres 101 385 65 558 24 154 15 665 Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 2,42 1,56 0,58 0,37 EBITDA[1] 91 054 89 614 21 692 21 413 [1] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną
przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r.) Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 Aktywa trwałe 496 790 443 592 119 789 108 505 Rzeczowe aktywa trwałe 112 279 129 010 27 073 31 557 Wartości niematerialne 95 439 35 383 23 013 8 655 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych 265 107 262 149 63 924 64 123 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735 Pozostałe aktywa trwałe 3 010 5 867 726 1 435 Aktywa obrotowe 225 645 206 391 54 409 50 485 Należności handlowe oraz pozostałe należności 23 940 23 640 5 773 5 783 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 118 28 29 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 190 925 177 565 46 037 43 434 Pozostałe aktywa obrotowe 10 661 5 068 2 571 1 240 AKTYWA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990 Kapitał własny 456 483 384 881 110 070 94 144
Zobowiązania długoterminowe 249 904 247 336 60 259 60 500 Zobowiązania krótkoterminowe 16 048 17 766 3 870 4 346 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990 W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN). Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 46,9% 45,7% Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 35,6% 38,7% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 24,1% 17,1% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 53,4% 63,2% [1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego Więcej na: biznes.pap.pl kom espi abs/

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr