Trwa ładowanie...
dpegr5b
espi

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? Miasta Katowice. (10/2014)
Share
dpegr5b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? Miasta Katowice. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2014 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki ? Miasta Katowice o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 16.000.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 60,55% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 60,55% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 26.08.2014 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii O, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/08/2014 Zarządu Spółki podjętej w dniu 13.08.2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn.
zm.). Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 4.000.000 akcji serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 4.000.000,00 zł. W dniu 3.11.2014 r. Miasto Katowice powzięło informację o dokonaniu w dniu 29.10.2014r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 4.000.000 akcji serii O. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice posiada łącznie 20.000.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 65,74% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w Walnym Zgromadzeniu (co stanowi 65,74% głosów w Walnym Zgromadzeniu).? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Wojciech Cygan Prezes Zarządu
Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpegr5b

Podziel się opinią

Share
dpegr5b
dpegr5b