Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Informacja o podjętych uchwałach w dniu 8 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Waln ...

GLOBAL ENERGY S.A. - Informacja o podjętych uchwałach w dniu 8 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (66/2014)
Share
d3ybqsx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach w dniu 8 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki STARHEDE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 8 lipca 2014 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Emitenta zawnioskował o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 14 lipca 2014 roku do godziny 12:00. Zarząd umotywował swoje stanowisko tym, że w związku z żądaniem akcjonariusza, w wyniku którego został dodany do porządku obrad punkt dotyczący wyboru Prezesa Zarządu i prowadzonymi w dalszym ciągu rozmowami z potencjalnym kandydatem na to stanowisko oraz toczącymi się ustaleniami z nowymi kandydatami na stanowisko członków Rady Nadzorczej spółki, wskazany jest wybór nowych członków władz w terminie znacznie krótszym niż jeden miesiąc (ustawowy termin zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia) z punktu widzenia potrzeby wdrożenia i realizacji nowej strategii rozwoju działalności Emitenta co możliwe będzie w przypadku ogłoszenia
wnioskowanej przerwy w obradach. Zarząd zasugerował również Walnemu Zgromadzeniu wzięcie pod rozwagę ostateczną treść uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013 skutkującą wypłatą dywidendy na zasadach wcześniej zarekomendowanych przez organy zarządcze i nadzorcze spółki. Opinia Zarządu w powyższej sprawie zgłoszona Walnemu Zgromadzeniu została zaprotokołowana a dokładna jej treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w takim zakresie i Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach, których wznowienie nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Kancelarii Huberta Perycz w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznik do raportu biezacego z dnia 9 lipca 2014 roku ws. podjetych uchwal ZWZ.pdf | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?STARHEDGE S.A.? podczas obrad w dniu 8 lipca 2014 roku. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx