Trwa ładowanie...
d3ttl9e
d3ttl9e
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (43/2013)

GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (43/2013)
Share
d3ttl9e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie Art. 160 ust.1 i ust.5 - Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że na sesji giełdowej w dniu 19 lipca 2013 roku na podstawie zawartych transakcji na rynku regulowanym członek Rady Nadzorczej nabył łącznie 19.764 (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje spółki GLOBAL ENERGY S.A. po średniej cenie za jedną akcję 1,00zł dalej zwanej "transakcją". Ponadto członek Rady Nadzorczej Global Energy S.A. (dalej zwanej "Spółką") powiadomił, że przed w/w transakcją nie posiadał akcji Spółki uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Natomiast w skutek zawarcia w/w
transakcji zmienił się jego stan posiadania akcji Spółki, który w jej wyniku wynosi 19.764 (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,1734 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie członek Rady Nadzorczej poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarł umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ttl9e

Podziel się opinią

Share
d3ttl9e
d3ttl9e