Trwa ładowanie...
d3zmn92

GPW: Kara pieniężna na spółkę VENO

...

Share
d3zmn92

08.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Kara pieniężna na spółkę VENO

Uchwała Nr 161/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę VENO S.A.

§ 1 Na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę VENO S.A. karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d3zmn92

Zgodnie z przepisem § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu składany wraz z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o objętych dokumentem instrumentach finansowych mających być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie, według stanu na dzień złożenia przez emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu. W dniu 22 listopada 2012 r. spółka VENO S.A. złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J, praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, praw do akcji
zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii K. W dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect tych instrumentów finansowych zamieszczona została informacja, że akcje serii K zostały wyemitowane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia oraz że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii K została podjęta w dniu 7 listopada 2012 r. W dokumencie zamieszczone zostało również oświadczenie Emitenta, o którym mowa w § 8 pkt 1) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z
udziałem w obrocie tymi instrumentami. W wyniku dokonania analizy poprzedzającej podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych spółki VENO S.A. Organizator Alternatywnego Systemu stwierdził, że z uwagi na niezachowanie wymogów przewidzianych w art. 415 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. nieosiągnięcie wymaganej większości trzech czwartych głosów dla uchwały dotyczącej zmiany statutu w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji serii K nie została skutecznie podjęta. W świetle powyższego nie można więc uznać, że informacje zawarte w dokumencie informacyjnym złożonym przez spółkę VENO S.A. są prawdziwe, rzetelne i kompletne. W ocenie Zarządu Giełdy działanie Emitenta mające na celu wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych, które nie mogły być skutecznie wyemitowane z uwagi na brak podstawy prawnej ich emisji stanowi naruszenie przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie,
a ponadto stwarza poważne zagrożenie dla interesu i bezpieczeństwa uczestników obrotu w tym systemie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d3zmn92

Podziel się opinią

Share
d3zmn92
d3zmn92