Trwa ładowanie...
d1uwh4c

GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę EASTSIDECAPITAL SA

...

Share
d1uwh4c

05.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Nałożenie kary pieniężnej na spółkę EASTSIDECAPITAL SA

Uchwała Nr 666/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę EASTSIDECAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę EASTSIDECAPITAL S.A. karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d1uwh4c

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a także opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka EASTSIDECAPITAL S.A. nie przekazała do dnia 2 lipca 2012 r. opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, co oznacza, że spółka ta nie przekazała kompletnego raportu rocznego w terminie wynikającym z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c