Trwa ładowanie...
d4232qm

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki FACHOWCY.PL VENTURES

...

Share
d4232qm

27.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki FACHOWCY.PL VENTURES

Uchwała Nr 280/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.150.000 (trzech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFCHVT00012", b) 1.105.455 (jednego miliona stu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 29 marca 2012 r. rejestracji tych
akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLFCHVT00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FACHOWCY" i oznaczeniem "FAV"; 3) określić dzień 28 marca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.105.455 (jednego miliona stu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFCHVT00020". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4232qm

Podziel się opinią

Share
d4232qm
d4232qm