Trwa ładowanie...
d3siu4f
d3siu4f
espi

GPW - Raport roczny R 2013

GPW - Raport roczny R 2013
Share
d3siu4f
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży 194 351 195 932 46 302 46 818
Rynek finansowy 192 907 193 114 45 958 46 144
Rynek towarowy 131 980 31 234
Przychody pozostałe 1 313 1 838 313 439
Koszty działalności operacyjnej 125 255 114 877 29 840 27 450
Pozostałe przychody 1 629 5 399 388 1 290
Pozostałe koszty 1 598 10 573 381 2 526
Zysk z działalności operacyjnej 69 127 75 881 16 469 18 132
Przychody finansowe 49 773 22 337 11 858 5 337
Koszty finansowe 11 874 17 018 2 829 4 066
Zysk przed opodatkowaniem 107 026 81 200 25 497 19 403
Podatek dochodowy 5 641 15 642 1 344 3 738
Zysk netto za okres 101 385 65 558 24 154 15 665
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 2,42 1,56 0,58 0,37
EBITDA[1] 91 054 89 614 21 692 21 413
[1] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013
Aktywa trwałe 496 790 443 592 119 789 108 505
Rzeczowe aktywa trwałe 112 279 129 010 27 073 31 557
Wartości niematerialne 95 439 35 383 23 013 8 655
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych 265 107 262 149 63 924 64 123
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735
Pozostałe aktywa trwałe 3 010 5 867 726 1 435
Aktywa obrotowe 225 645 206 391 54 409 50 485
Należności handlowe oraz pozostałe należności 23 940 23 640 5 773 5 783
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 118 28 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 190 925 177 565 46 037 43 434
Pozostałe aktywa obrotowe 10 661 5 068 2 571 1 240
AKTYWA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990
Kapitał własny 456 483 384 881 110 070 94 144
Zobowiązania długoterminowe 249 904 247 336 60 259 60 500
Zobowiązania krótkoterminowe 16 048 17 766 3 870 4 346
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A.
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 46,9% 45,7%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 35,6% 38,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 24,1% 17,1%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) 53,4% 63,2%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok 2013
Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW
List Prezesa Zarządu GPW.pdf List Prezesa Zarządu GPW
Sprawozdanie Zarządu z działalności GPW za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GPW za rok 2013
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego GPW za rok 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego GPW za rok 2013
Separate annual financial statement of WSE for 2013.pdf Separate annual financial statement of WSE for 2013
Selected separate financial data.pdf Selected separate financial data
Letter of the President of the WSE Management Board.pdf Letter of the President of the WSE Management Board
WSE Management Board report on activities of WSE in 2013.pdf WSE Management Board report on activities of WSE in 2013
Management Board's Statements.pdf Management Board's Statements
Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE for 2013.pdf Opinion and report of independent auditor of annual financial statement of WSE for 2013
d3siu4f

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-21
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d3siu4f

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Mirosław Szczepański Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Sylwia Sawicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3siu4f

Podziel się opinią

Share
d3siu4f
d3siu4f