Trwa ładowanie...
d1iy225

GPW SA Raport okresowy roczny za 2011 R

...
Share
d1iy225

13.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2011 R

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR Sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudyt Przychody ze sprzedaży 252524 216467 61295 54190 Przychody z obsługi obrotu 189707 160369 46048 40146 Przychody z obsługi emitentów 22720 20041 5515 5017 Przychody ze sprzedaży informacji 36693 32521 8907 8141 Przychody pozostałe 3404 3536 826 885 Koszty działalności operacyjnej 123553 124473 29990 31160 Pozostałe przychody 326 1968 79 493 Pozostałe koszty 1585 1987 385 497 Zysk z działalności operacyjnej 127712 91975 31000 23025 Przychody finansowe 21461 64152 5209 16060 Koszty finansowe 402 876 98 219 Zysk przed opodatkowaniem 148771 155251 36111 38865 Podatek dochodowy 27623 20210 6705 5059 Zysk netto za okres 121148 135041 29406 33806 Podstawowy / rozwodniony zysk na ak 2,89 3,22 0,70 0,81 cję (w PLN/ EUR) EBITDA[] 142625 108179 34619 27081 Wykorzystano średnią roczną kursu E UR/PLN publikowaną przez Narodowy Ba olski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1198 P LN w 2011 r. oraz 1 EUR = 3,9946 PL []
EBITDA = zysk z działalności op eracyjnej + amortyzacja. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudyto Aktywa trwałe 229253 220157 51905 55591 Rzeczowe aktywa trwałe 127585 118543 28886 29933 Wartości niematerialne 35285 34810 7989 8790 Inwestycje w jednostkach stowarzysz 48567 48067 10996 12137 onych i zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzed 11795 11829 2670 2987 aży Pozostałe aktywa trwałe 6021 6908 1363 1744 Aktywa obrotowe 358000 206513 81054 52146 Należności handlowe oraz pozostałe 27578 80071 6244 20218 należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 273515 94642 61926 23898 Pozostałe aktywa obrotowe 56907 31800 12884 8030 AKTYWA RAZEM 587253 426670 132959 107737 Kapitał własny 382670 396444 86640 100105 Zobowiązania długoterminowe 174406 3626 39487 916 Zobowiązania krótkoterminowe 30177 26600 6832 6717 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 587253 426670 132959 107737 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 2.2011 r. (1 EUR = 4,4168 PLN) oraz
31.12.2010 r. (1 EUR = 3,9603 PLN). Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A . Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychod 56,5% 50,0% y ze sprzedaży) Rentowność działalności operacyjnej 50,6% 42,5% (Zysk z działalności operacyjnej/ P hody ze sprzedaży) Stopa zwrotu z kapitałów własnych ( 31,1% 36,0% ROE) (Zysk netto za okres ostatnich -cy/ Średnia wartość kapitału własne go na początek i na koniec okresu os "Wskaźnik zadłużenia kapitału własn 44,5% 0,0% ego (Zobowiązania oprocentowane[]/ tał własny) [} Zobowiązania z tytułu odsetek o raz z tytułu zwrotu kapitału pożyczk

Objaśnienia kolumn 1 - 2011 2 - 2010 3 - 2011 4 - 2010

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225