Trwa ładowanie...
daazyph
daazyph

GPW: wprowadzenie do obrotu papierów MAGNIFICO

...
Share
daazyph

24.08. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu papierów MAGNIFICO

Uchwała Nr 841/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MAGNIFICO S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MAGNIFICO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.561.320 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii A, b) 853.773 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje serii B, c) 379.500 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii C; 2) 379.500 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MAGNIFICO S.A. o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MAGNIFICO S.A. w wyniku emisji akcji serii B i C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

daazyph

Podziel się opinią

Share
daazyph
daazyph