Trwa ładowanie...
d28tevl

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki POSITIVE ADVISORY SA

...

Share
d28tevl

20.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki POSITIVE ADVISORY SA

Uchwała Nr 157/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki POSITIVE ADVISORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.742.787 (trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji serii F, b) 5.196.403 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) akcje serii G; 2) 5.196.403 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki POSITIVE ADVISORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w wyniku emisji akcji serii G. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d28tevl

Podziel się opinią

Share
d28tevl
d28tevl