Trwa ładowanie...
drx1s1y

GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki ATON-HT SA

02.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1159/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu...

Share
drx1s1y

02.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1159/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ATON-HT S.A.

§ 1 1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 20 listopada 2013 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki ATON-HT S.A. (dalej "Spółka"), oznaczone kodem "PLATNHT00014", z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 14 listopada 2013 r. Spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu: 1) raport roczny za rok 2012, 2) raport kwartalny za III kwartał roku 2013 - spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 2 1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATON-HT S.A., o których mowa w § 1 ust. 1, do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną przekazane wszystkie informacje wskazane w § 1 ust. 2, a w przypadku nieprzekazania tych informacji w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu
wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku NewConnect. 2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki ATON-HT S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 3 W przypadku ziszczenia się wszystkich warunków wskazanych w § 1 ust. 2 informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami spółki ATON-HT S.A. na rynku NewConnect zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień. § 4 Uchyla się Uchwałę Nr 1017/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 września 2013 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 października 2013 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3) Uchwały Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r., a następnie na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1) Uchwały Nr 1017/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 września 2013 r. obrót akcjami spółki ATON-HT S.A. jest zawieszony z uwagi na nieprzekazanie w przepisanym terminie raportu rocznego za rok 2012. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie przekazała powyższego raportu. Z uwagi na powyższe należy uznać, że spółka ATON-HT S.A. nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do informacji na temat Spółki. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych stanowi naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect i zagraża bezpieczeństwu obrotu na tym rynku i interesowi jego uczestników. Zdaniem Zarządu Giełdy wznowienie
obrotu akcjami Spółki może nastąpić jedynie w przypadku uzupełnienia informacji podanych dotychczas do publicznej wiadomości o informacje wskazane w niniejszej Uchwale. W ocenie Zarządu Giełdy pozostawanie w obrocie na rynku NewConnect akcji ATON-HT S.A. bez wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej Uchwale w poważny sposób zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu na rynku NewConnect i interesowi uczestników tego obrotu. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

Kom amp/

drx1s1y

Podziel się opinią

Share
drx1s1y
drx1s1y