Trwa ładowanie...
dfrnlpt
dfrnlpt
dfrnlpt

10.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 30/1340/2013 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 6) Statutu Giełdy, Rada Giełdy postanawia, co następuje: § 1 W Regulaminie Giełdy, uchwalonym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 155 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Z zastrzeżeniem ust. 9, minimalna wartość transakcji pakietowej dla akcji spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym oraz akcji spółek dopuszczonych do obrotu po raz pierwszy w grudniu roku poprzedniego, do czasu określenia tej wartości zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, nie może być mniejsza niż: 1) 2.000.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz akcji wchodzących w skład indeksu WIG30, 2) 1.000.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40 (z wyłączeniem akcji wchodzących równocześnie w skład indeksu WIG30), 3) 250.000 zł - w przypadku pozostałych akcji.";

dfrnlpt

2) w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Giełdy ("Opłaty giełdowe pobierane od członków giełdy"): a) pkt 5.1.1 otrzymuje brzmienie: "5.1.1. Akcje z indeksu WIG20 oraz akcje z indeksu WIG30, a także tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF na indeks WIG20 lub na indeks WIG30:

Opłata stała od zlecenia 0,20 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0058% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 175 zł "; b) pkt 5.1.2 otrzymuje brzmienie: "5.1.2. Akcje z indeksu mWIG40 (z wyłączeniem akcji wchodzących równocześnie w skład indeksu WIG30) oraz tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF na indeks mWIG40 :

Opłata stała od zlecenia 0,10 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0034% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 105 zł "; 3) w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Giełdy ("Opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku podstawowym"): a) pkt 2.1.2 otrzymuje brzmienie:

"2.1.2. Opłata roczna % Min. Maks. 2.1.2.1.

dfrnlpt

rynkowej akcji 9 000 zł 70 000 zł 2.1.2.2. Opłata kwartalna 4)

b) w przypisach po pkt 2.6 po przypisie pkt 3) dodaje się przypis pkt 4), w brzmieniu: "4) Opłata kwartalna, o której mowa w pkt 2.1.2.2, pobierana jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Opłata ta pobierana jest w przypadku, gdy średni kurs akcji danego emitenta, liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dany kwartał (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych poprzedzających ten kwartał), był niższy niż 1 zł.";

4) w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Giełdy ("Opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku równoległym): a) pkt 2.1.2 otrzymuje brzmienie:

dfrnlpt

2.1.2.1. Opłata roczna % Min. Maks.

0,02% wartości rynkowej akcji 3 000 zł 8 000 zł 2.1.2.2. Opłata kwartalna 4)

b) w przypisach po pkt 2.6 po przypisie pkt 3) dodaje się przypis pkt 4), w brzmieniu: "4) Opłata kwartalna, o której mowa w pkt 2.1.2.2, pobierana jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Opłata ta pobierana jest w przypadku, gdy średni kurs akcji danego emitenta, liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dany kwartał (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych poprzedzających ten kwartał), był niższy niż 1 zł.".

dfrnlpt

§ 2 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zmiany w Regulaminie Giełdy, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., pod warunkiem udzielenia zgody na dokonanie tych zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego i podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu nie później niż na 2 tygodnie przed tym dniem. 2. Opłaty kwartalne, o których mowa w pkt 2.1.2.2 odpowiednio Załącznika Nr 2 i Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy, w brzmieniu określonym odpowiednio w § 1 pkt 3) i pkt 4) niniejszej uchwały, pobierane będą począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Opłaty te pobierane będą w przypadku, gdy średni kurs akcji danego emitenta, liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dany kwartał (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych poprzedzających ten kwartał), będzie niższy niż 1 zł.

Prezes Rady Giełdy

dr Wiesław Rozłucki

kom pif/

dfrnlpt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dfrnlpt