Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (95/2010)

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (95/2010)
Share
d3t07oq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Emisja obligacji krótkoterminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 30.12.2010 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Nabywcą obligacji jest Silekol Sp. z o.o. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A..Warunki emisji obligacji :- wartość emisji - 5.000.000 PLN- ilość i wartość obligacji?500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda- data wykupu?03.01.2011- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.996,17 PLN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Issue of Short-Term BondsCurrent Report No. 95/10The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that in order tooptimise the management of financial liquidity within the PfleidererGrajewo Group on December 30th 2010 Pfleiderer Grajewo S.A. issuedshort-term bonds. The bonds were issued in accordance with the BondIssue Programme signed with PEKAO S.A. Bank on 22.07.2003. The bondswere issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 inPolish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-couponsecurities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds were purchased by Silekol Sp. z o.o. subsidiary of PfleidererGrajewo SA .Conditions of the issue:- issue par value– PLN 5,000,000- number and value of bonds– 500 bonds with a nominal value of PLN10,000 per bond- redemption date: January 3rd 2011- unit nominal price of the bond - PLN 9,996.17December 30th 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Rafał Karcz Członek Zarządu
2010-12-30 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq