Trwa ładowanie...
d3lfene

GRAJEWO - Raport roczny R 2014

GRAJEWO - Raport roczny R 2014

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 652 518 669 253 155 758 158 930
Zysk na działalności operacyjnej 39 298 39 584 9 381 9 400
Zysk przed opodatkowaniem 66 095 124 207 15 777 29 496
Zysk netto 60 549 86 003 14 453 20 423
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 69 301 4 605 16 542 1 094
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -30 643 477 607 -7 315 113 419
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -38 957 -479 105 -9 299 -113 775
Przepływy pieniężne netto, razem -299 3 107 -71 738
Aktywa, razem 1 084 496 1 080 579 254 439 260 556
Zobowiązania 399 705 457 550 93 777 110 327
Zobowiązania długoterminowe 10 991 6 520 2 579 1 572
Zobowiązania krótkoterminowe 388 714 451 030 91 198 108 755
Kapitał własny 684 791 623 029 160 662 150 229
Kapitał akcyjny 16 376 16 376 3 842 3 949
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 1,22 1,73 0,29 0,41
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 1,22 1,73 0,29 0,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,80 12,55 3,24 3,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,80 12,55 3,24 3,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowy Raport Roczny Pfleiderer Grajewo S.A.2014.pdf Jednostkowy Raport Roczny Pfleiderer Grajewo S.A.
Non-consolidated Annual Report Pfleiderer Grajewo S.A.2014.pdf Non-consolidated Annual Report Pfleiderer Grajewo S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Michael Wolff Prezes Zarządu
2015-03-20 Rafał Karcz Członek Zarządu
2015-03-20 Gerd Schubert Członek Zarządu
2015-03-20 Wojciech Gątkiewicz Członek Zarządu
2015-03-20 Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Stańska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene