Trwa ładowanie...
d2m4x6u

GRAJEWO - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GRAJEWO - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2m4x6u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 522 819 1 462 139 363 502 347 219
Zysk na działalności operacyjnej 142 933 108 738 34 119 25 823
Zysk przed opodatkowaniem 128 014 80 680 30 557 19 159
Zysk / strata netto 103 256 167 558 24 648 39 791
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 103 256 152 541 24 648 36 224
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 183 507 126 746 43 804 30 099
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -89 632 552 144 -21 395 131 119
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -92 434 -679 958 -22 064 -161 472
Przepływy pieniężne netto, razem 1 441 -1 068 344 -254
Aktywa, razem 1 216 993 1 118 793 285 525 269 771
Zobowiązania 460 623 466 518 108 069 112 490
Zobowiązania długoterminowe 176 518 134 647 41 414 32 467
Zobowiązania krótkoterminowe 284 105 331 871 66 655 80 023
Kapitał własny 756 370 652 275 177 456 157 281
Kapitał akcyjny 16 376 16 376 3 842 3 949
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,08 3,07 0,50 0,73
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 2,08 3,07 0,50 0,73
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,24 13,14 3,58 3,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,24 13,14 3,58 3,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Roczny GK Pfleiderer Grajewo S.A._2014.pdf Skonsolidowany Raport Roczny GK Pfleiderer Grajewo S.A.
Consolidated Annual Report Pfleiderer Grajewo S.A.2014.pdf Consolidated Annual Report Pfleiderer Grajewo S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Michael Wolff Prezes Zarządu
2015-03-20 Rafał Karcz Członek Zarządu
2015-03-20 Gerd Schubert Członek Zarządu
2015-03-20 Wojciech Gątkiewicz Członek Zarządu
2015-03-20 Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Stańska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u