Trwa ładowanie...
d2hhmza

GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2hhmza
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 285 398 144 368 67 774 34 591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 163 2 077 5 976 498
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 449 1 268 5 806 304
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 576 492 7 261 118
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 314 -3 658 -5 299 -877
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 963 -14 543 466 -3 485
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 27 660 18 120 6 569 4 342
Aktywa razem 443 196 119 203 106 866 29 158
Zobowiązania długoterminowe 165 425 14 758 39 888 3 610
Zobowiązania krótkoterminowe 114 408 88 827 27 587 21 728
Kapitał własny 163 363 15 618 39 391 3 820
Kapitał podstawowy 11 578 4 104 2 792 1 004
Liczba akcji 11 577 873 19 543 11 577 873 19 543
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,51 0,12 0,83 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,51 0,12 0,83 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 18,75 3,81 4,52 0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 18,75 3,81 4,52 0,93
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP31 grudnia 2013 r.średni kurs w okresie - 4,2110kurs na koniec okresu - 4,1472 31 grudnia 2012 r.średni kurs w okresie - 4,1736kurs na koniec okresu - 4,0882
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Groclin Group Management Letter 2013 final.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Inter Groclin_opinia i raport skonsolidowane sf.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta
IGA(KTP) YE 2013consolidatedfs21.03sent_.pdf Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za 2013 roku.
IGA Group 2013 SprDz final 2014.03.21.pdf Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w 2013 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr ewid. 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2014-03-21 André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Katarzyna Świątek Dyrektor Ekonomicznt KTP Katarzyna Świątek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza