Trwa ładowanie...
d4fxjw1
espi

GRUPA AZOTY SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (66/2014)

GRUPA AZOTY SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (66/2014)

Share
d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że w dniu 6 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za lata obrotowe 2015 i 2016. Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. KPMG Audyt Sp. z o.o. w 2008 roku przeprowadzała przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. W 2001 roku KPMG Audyt Sp. z o. o. wykonywała dla Spółki
dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi. KPMG Audyt Sp. z o. o. dokonywała również: - przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014, - badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012 i 2013. Na mocy obowiązującej aktualnie umowy KPMG Audyt Sp. z o.o. przeprowadzi także badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie aneksu - obejmującego kolejne dwa lata obrotowe tj. 2015 i 2016 ? do aktualnie obowiązującej umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki. Podstawa prawna: § 5
ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 66/2014 of November 7th 2014 Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – current and periodic information Appointment of a qualified auditor of financial statements The Management Board of Grupa Azoty S.A. (the “Company”) announces that on November 6th 2014 the Company's Supervisory Board, acting pursuant to Art. 33.1.10 of the Company's Articles of Association and in accordance with applicable laws and relevant professional standards, appointed a qualified auditor to review and audit separate financial statements of the Company and consolidated financial statements of the Grupa Azoty Group for the financial years 2015 and 2016. The auditor appointed to perform the review and audit work as specified above is KPMG Audyt Sp. z o.o., with its registered office at ul. Chłodna 51, Warsaw, Poland. KPMG Audyt Sp. z o.o. is entered in the list of qualified auditors of financial statements under Reg. No. 458. In 2008, KPMG Audyt Sp. z o.o. performed a review of the interim condensed
separate and consolidated financial statements for the period January 1st–June 30th 2008, and in 2001 it prepared documents of related-party transactions for the Company. Furthermore, KPMG Audyt Sp. z o.o.: - reviewed half-year financial statements of the Company and half-year consolidated financial statements of its Group for the financial years 2012, 2013 and 2014, - audited full-year separate financial statements of the Company and full-year consolidated financial statements of its Group for the financial years 2012 and 2013. Under the existing contract, KPMG Audyt Sp. z o.o. will also audit full-year separate financial statements of the Company and full-year consolidated financial statements of its Group for 2014. The Supervisory Board has authorised the Company's Management Board to execute an annex − covering the next two financial years, i.e. 2015 and 2016 – to the existing contract with KPMG Audyt Sp. z o.o. for auditing and reviewing separate financial statements of the Company and consolidated
financial statements of its Group. Legal basis: Par. 5.1.19 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2014-11-07 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

Podziel się opinią

Share
d4fxjw1
d4fxjw1