Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d26m619
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane skonsolidowane
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 428 756 286 445 102 674 68 178
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 083 11 081 6 007 2 637
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 840 9 734 5 709 2 317
Zysk (strata) netto 18 835 8 029 4 510 1 911
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 825 8 074 4 508 1 922
Zysk na akcję (w zł, eur) 0,18 0,08 0,04 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w zł, eur) 0,18 0,08 0,04 0,02
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 681 17 884 9 742 4 257
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 434 -864 -822 -206
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -12 534 -4 823 -3 002 -1 148
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 24 713 12 197 5 918 2 903
Bilans na 30.09.2014 na 31.12.2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013
Aktywa 332 855 304 074 79 716 73 320
Zobowiązania długoterminowe 27 149 34 800 6 502 8 391
Zobowiązania krótkoterminowe 82 815 65 502 19 833 15 794
Kapitał własny 222 891 203 773 53 381 49 135
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 220 118 201 009 52 716 48 469
Dane jednostkowe
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 1 364 702 327 167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 626 -505 -389 -120
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 642 1 720 393 409
Zysk (strata) netto 1 490 1 642 357 391
Zysk na akcję (w zł, eur) 0,01 0,02 0,00 0,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 166 3 207 279 763
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -370 -3 987 -89 -949
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -517 -146 -124 -35
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 279 -926 67 -220
Bilans na 30.09.2014 na 31.12.2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013
Aktywa 190 911 189 349 45 722 45 657
Zobowiązania długoterminowe 1 669 2 250 400 542
Zobowiązania krótkoterminowe 2 327 2 032 557 490
Kapitał własny 186 914 185 067 44 764 44 625
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny_30 09 2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej DUON za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)
d26m619

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2014-11-13 Michał Swół Wiceprezes Zarządu
2014-11-13 Krzysztof Noga Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619