Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

GTC - Informacja o nabyciu akcji GTC przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny i przekroczeniu 10% ...

GTC - Informacja o nabyciu akcji GTC przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny i przekroczeniu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (3/2013)

Share
d4coylx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji GTC przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny i przekroczeniu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("GTC" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Fundusz") o zwiększeniu stanu posiadania akcji GTC i przekroczeniu 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zakupu akcji GTC w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawartych w dniu 15 lutego 2013. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zakupu akcji GTC w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozliczonych w dniu 20 lutego 2013 roku, na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 32.060.010 akcji Spółki, co stanowi 10,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 10,04% kapitału zakładowego Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 31.898.010 akcji Spółki stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 9,99% kapitału zakładowego GTC. Ponadto Fundusz poinformował, że nie wyklucza zwiększenia lub
zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki, zaś celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu. Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Information on purchase of shares in GTC SA by Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny and increase above the threshold of 10% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“GTC” or the “Company”) hereby informs that on 22 February 2013 it received information from Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (the “Fund”), on a increase of its shareholding in GTC SA as well as a increase in the number of votes that the Fund may exercise at the Company’s general meeting above the threshold of 10% resulting from purchase of shares on Warsaw Stock Exchange dated on 15 February 2013. Based on the information provided in the notice, as a result of the purchase of the GTC’s shares in transactions executed on the Warsaw Stock Exchange and settled on 20 February 2013, the balance of the securities account of the Fund shows 32,060,010 shares of the Company which constitute 10.04% of the total votes at the General Meeting of the Shareholders
and 10.04% of the share capital of GTC. Prior to the purchase of the shares, the Fund held 31,898,010 shares in the Company which constituted 9.99% of the overall number of votes at the Company’s general meeting and 9.99% of the share capital in GTC. Additionally, the Fund informed that it could not rule out any increase or decrease of the number of shares held thereby, depending on market conditions and the Company’s results, while the objective of purchasing the Company’s shares is to invest the Fund’s resources within the scope of the Fund’s investment-related activities. Legal basis: Article 70 in connection with Article 69 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2013-02-22 Piotr Kroenke Członek Zarządu Piotr Kroenke

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx