Trwa ładowanie...
d4fji33

GTC - Informacja otrzymana od Kardan N.V. (3/2011)

GTC - Informacja otrzymana od Kardan N.V. (3/2011)

Share
d4fji33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja otrzymana od Kardan N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji otrzymanej dzisiaj od Kardan N.V., będącej właścicielem GTC Real Estate Holding B.V, która posiada 43,14%akcji w kapitale zakładowym Spółki:NINIEJSZA INFORMACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ PRAWNIE ZABRONIONE.PLANOWANE PLASOWANIE AKCJI ZWYKŁYCH GLOBE TRADE CENTRE S.A.Amsterdam, 19 stycznia 2011 r. - Kardan N.V. ("Kardan"), informuje, że jego spółka zależna, GTC Real Estate Holding B.V. ("GTC Holding"), która obecnie posiada 43,14% akcji w kapitale zakładowym Globe Trade Centre S.A. ("GTC SA"), zamierza sprzedać akcje GTC SA reprezentujące około 15% kapitału zakładowego ("Plasowanie").Plasowanie odbędzie się w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ("accelerated book-building") wśród wybranych
inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu Plasowania, GTC Holding pozostanie właścicielem ok. 28% akcji GTC SA. Wpływy z oferty zostaną wykorzystane przez Kardan do zwiększenia elastyczności finansowej w celu wdrażania swojej strategii. Kardan zgodził się zachować pozostałe akcje w GTC SA przez okres przynajmniej 15 miesięcy. Kardan traktuje swoje pozostały udział w kapitale zakładowym GTC SA jako strategiczną inwestycję długofalową.Morgan Stanley został wyznaczony na prowadzącego księgę popytu w związku z Plasowaniem, a IPOPEMA Securities, KBC Securities i UniCredit CAIB Poland (wraz z Morgan Stanley, "Menedżerowie") zostali wyznaczeni Globalnymi Menedżerami w związku z Plasowaniem.O GTC SAGTC SA, powstała w 1994 r., jest wiodącą spółką prowadzącą działalność deweloperską i inwestycyjną w zakresie obiektów biurowych i centrów handlowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, z siedzibą w Warszawie. GTC koncentruje się na tworzeniu długofalowej wartości dla swoich akcjonariuszy
poprzez realizowanie trwałych projektów budowlanych najwyższej jakości, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce oraz w innych głównych rynkach w regionie. Akcje zwykłe tej spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 r. i wchodzą w skład indeksu WIG20. Na dzień 18 stycznia 2011 r. kapitalizacja rynkowa tej spółki wyniosła około 1,38 mld euro. Wartość portfela GTC SA na dzień 30 września 2010 r. wyniosła 2,4 mld euro. Wartość inwestycji, generujących przychody z najmu wynosi 1,5 mld euro, z których inwestycje w Polsce stanowią ponad 50%. Zarządzanie inwestycjami zostało powierzone doświadczonym managerom GTC SA, wykorzystującym znajomość rynków lokalnych oraz międzynarodową wiedzą fachową. Spółka posiada wydajną strukturę organizacyjną, na każdym z głównych rynków, na których prowadzi działalność, na czele której stoją doświadczeni lokalni menedżerowie. Osiągnięcia GTC SA i jakość jej aktywów zostały niejednokrotnie docenione przez profesjonalistów z branży, którzy
wyróżnili GTC SA tytułem Dewelopera Roku w latach 2004, 2007 i 2009 i uhonorowali projekty GTC SA w Europie Środkowowschodniej nagrodami Real Estate Quality Awards.O KardanKardan jest spółką prowadzącą inwestycje na rynkach wschodzących. Działalność spółki Kardan koncentruje się na nieruchomościach, usługach finansowych oraz infrastrukturze wodnej głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Chin. Siedziba spółki mieści się w Holandii. Celem spółki Kardan jest posiadanie pakietów kontrolnych w swoich inwestycjach oraz poprzez rozwijanie lokalnych platform biznesowych - opracowywanie i wdrażanie ich strategii gospodarczej. Łączna wartość aktywów tej spółki na dzień 30 września 2010 r. wyniosła 5,9 mld euro a przychody osiągnęły wartość 489 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. Kardan jest spółką notowaną na NYSE Euronext w Amsterdamie i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:Jan
Slootweg Caroline VogelzangCzłonek Zarządu Kardan N.V. Dyrektor ds. Relacji InwestorskichBiuro: +31 (0)20 305 0010 +31 (0)20 305 0010www.kardan.nl Vogelzang@kardan.nl?Niniejszy komunikat zawiera informacje regulowane (gereglementeerde informatie) w rozumieniu holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht)"CZŁONKOWIE OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA NIE SĄ UPRAWNIENI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PLASOWANIU. NINIEJSZE OGŁOSZENIE I KAŻDA OFERTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA SIĘ DO NIEGO ODNOSI SĄ ADRESOWANE I SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB, KTÓRE SĄ: (1) INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI W ROZUMIENIU DYREKTYWY 2003/71/WE I INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ("DYREKTYWA PROSPEKTOWA") I (2) POSIADAJĄ PROFESJONALNE DOŚWIADCZENIE W INWESTOWANIU I KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI ARTYKUŁU 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA Z 2005 R. DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) I (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) ("ROZPORZĄDZENIE") LUB SĄ OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W
ARTYKULE 49 UST. 2 OD (A) DO (D) ROZPORZĄDZENIA ("PODMIOTY PRAWNE O WYSOKIEJ WARTOŚCI NETTO (HIGH NET WORTH), STOWARZYSZENIA NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ITP.") LUB OSOBOM, KTÓRYM OFERTA PLASOWANIA AKCJI MOŻE BYĆ W INNY SPOSÓB PRZESTAWIONA ZGODNIE Z PRAWEM (WSZYSTKIE TAKIE OSOBY BĘDĄ ZWANE DALEJ?OSOBAMI UPRAWNIONYMI"). OSOBY, KTÓRE NIE SĄ OSOBAMI UPRAWNIONYMI, NIE POWINNY DZIAŁAĆ W OPARCIU O INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ PLASOWANIA ZAWARTĄ W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU ANI NA NIM POLEGAĆ. EWENTUALNE INWESTYCJE LUB DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, KTÓRYCH DOTYCZY WYMIENIONE OGŁOSZENIE, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I BĘDĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE TAKIM OSOBOM.NINIEJSZE OGŁOSZENIE STANOWI MATERIAŁ PROMOCYJNY I ZOSTAŁO WYDANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ICH SPRZEDAŻY, EMISJI LUB ZŁOŻENIA ZAPISU NA PAPIERY WARTOŚCIOWE.NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE JESTPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO,
W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WŁĄCZNIE Z TERYTORIAMI I POSIADŁOŚCIAMI PODLEGAJĄCYMI JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, JAKIMIKOLWIEK STANAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I OKRĘGIEM KOLUMBIA). NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE JEST OFERTĄ SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933). I NIE BĘDĄ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZA WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD TAKIEGO OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE PRZEPROWADZA SIĘ ŻADNEJ PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.KAŻDA DECYZJA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W RAMACH PLASOWANIA MUSI ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INFORMACJI DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NIEZALEŻNIE ZWERYFIKOWANE PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z
MENEDŻERÓW LUB SPRZEDAJĄCEGO. NINIEJSZE OGŁOSZENIE ANI JEGO KOPIA NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEWIEZIONA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, DO KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII, PRZEKAZANA TAM LUB TAM ROZPOWSZECHNIANA. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OGRANICZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII.ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA I OFERTA LUB SPRZEDAŻ PLASOWANYCH AKCJI W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM PRAWNYM. MENEDŻEROWIE, ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE PODJĘŁY ŻADNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE UPRAWNIAŁYBY DO PRZEPROWADZENIA OFERTY PLASOWANYCH AKCJI, BĄDŹ DO POSIADANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OFERTY LUN MATERIAŁU REKLAMOWEGO DOTYCZĄCEGO PLASOWANIA AKCJI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE DZIAŁANIE JEST WYMAGANE W TYM CELU. OSOBY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W POSIADANIU NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ ZOBOWIĄZANE
PRZEZ MENEDŻERÓW DO POINFORMOWANIA ICH O TYM FAKCIE ORAZ DO STOSOWANIA SIĘ DO TAKICH OGRANICZEŃ.MENEDŻEROWIE DZIAŁAJĄ W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM WYŁĄCZNIE NA RZECZ SPRZEDAJĄCEGO I ŻADNEJ INNEJ OSOBY. ŻADEN Z MENEDŻERÓW NIE BĘDZIE TRAKTOWAŁ INNYCH OSÓB (ODBIORCÓW NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB INNYCH) JAKO SWOICH KLIENTÓW W ODNIESIENIU DO PLASOWANIA I NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ INNEJ OSOBY OPRÓCZ SPRZEDAJĄCEGO ZA ZAPEWNIENIE OCHRONY, JAKĄ ZAPEWNIA SWOIM KLIENTOM ANI ZA DORADZANIE W ZAKRESIE PLASOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI, USTALEŃ LUB INNYCH SPRAW, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM, MENEDŻEROWIE ANI ICH PODMIOTY POWIĄZANE, WYSTĘPUJĄCY JAKO INWESTORZY NA WŁASNY RACHUNEK, MOGĄ SKŁADAĆ ZAPISY LUB NABYWAĆ AKCJE I W TYM CHARAKTERZE MOGĄ ZATRZYMAĆ, NABYĆ, SPRZEDAĆ, OFEROWAĆ DO SPRZEDAŻY LUB W INNY SPOSÓB PROWADZIĆ NA WŁASNY RACHUNEK TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM AKCJI I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI LUB POWIĄZANYCH INWESTYCJI W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM LUB W
INNY SPOSÓB. PODOBNIE, ODNIESIENIA DO AKCJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYEMITOWANE, ZAOFEROWANE, NA KTÓRE ZŁOŻONO ZAPISY, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE, LUB OBJĘTE PLASOWANIEM LUB W INNY SPOSÓB BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI, BĘDĄ OBEJMOWAĆ KAŻDĄ EMISJĘ, OFERTĘ, ZAPIS, NABYCIE, PLASOWANIE LUB TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ MENEDŻERÓW LUB ICH PODMIOTY POWIĄZANE WYSTĘPUJĄCY JAKO INWESTORZY NA WŁASNY RACHUNEK. ŻADEN Z MENEDŻERÓW NIE ZAMIERZA UJAWNIAĆ ZAKRESU TAKICH INWESTYCJI LUB TRANSAKCJI W INNY SPOSÓB NIŻ W WYKONANIU USTAWOWYCH LUB REGULACYJNYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ajksdfghai;oThe Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company"), herebyannounces the text of the information received today from Kardan N.V., awholly-owner of GTC Real Estate Holding B.V., a 43,14% shareholder ofthe Company:NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,INTO OR IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHERJURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BYAPPLICABLE LAWPROPOSED PLACING OF ORDINARY SHARES IN GLOBE TRADE CENTRE S.A.Amsterdam, January 19, 2011 - Kardan N.V. (“Kardan”), announces that itswholly-owned subsidiary GTC Real Estate Holding B.V. (“GTC Holding”),currently holding 43.14% of the share capital of Globe Trade Centre S.A.(“GTC SA”), intends to sell shares of GTC SA constituting approximately15% of the share capital (the“Placement”).The Placement will be carried out in a form of accelerated book buildingto selected institutional investors. Following the Placement, GTCHolding will remain the owner of approximately
28% of the shares in GTCSA. The proceeds will be used by Kardan to increase financial headroomto implementits strategy. Kardan has agreed to retain its remaininginterest in GTC SA for a period of at least 15 months. Kardan considersits remaining interest in GTC SA as a strategic investment for thelonger term.Morgan Stanley has been appointed as sole book runner in connection withthe Placement, and IPOPEMA Securities, KBC Securities and UniCredit CAIBPoland (together with Morgan Stanley, the“Managers”) have beenappointed as Co-Lead Managers in connection with the Placement.About GTC SAGTC SA, founded in 1994, is a leading CEE and SEE office and shoppingcenter real estate development and investment company, headquartered inWarsaw. GTC focuses on long-term value creation for its shareholdersthrough development of sustainable, high quality real estate projects inattractive locations within Poland and other major markets in theregion. Its ordinary shares have been listed on the Warsaw StockExchange since 2004 and
are included in the WIG 20 index. As of January18, 2011, its market capitalization is approximately EUR 1.38 billion.The value of GTC SA’ s portfolio was EUR 2.4 billion as at 30 September2010. Rental income-producing investments accounted for EUR 1.5 billion,of which Poland accounted for over 50%. The GTC SA management teamcombines local market intelligence with international expertise. TheCompany has full capacity organisation in each major market ofoperations, led by experienced country managers. GTC SA’s track recordand the quality of its assets was recognised by industry professionals,who voted GTC SA as Developer of the Year in the years 2004, 2007 and2009 and appreciated GTC SA’s projects in CEE Real Estate Quality Awards.About KardanKardan is an active emerging market investment company. Its activitiesare focused in Real Estate, Financial Services, and (Water)Infrastructure, mainly in the CEE, CIS and China. Its headquarters arein the Netherlands. Kardan aims at holding controlling interests in
itsinvestments and, through the development of local business platforms, isactively involved in the definition and implementation of theirstrategy. Total assets as of September 30, 2010 amounted to EUR 5.9billion; revenues totaled EUR 489 million in the nine months of 2010.Kardan is listed on NYSE Euronext Amsterdam and the Tel-Aviv StockExchange.For further information please contact:Jan Slootweg Caroline VogelzangManagement Board member Kardan N.V. Director Investor RelationsOffice +31 (0)20 305 0010 +31 (0)20 305 0010www.kardan.nl Vogelzang@kardan.nl“This press release contains regulated information (gereglementeerdeinformatie) as defined in the Dutch Act on Financial Supervision (Wet ophet financieel toezicht)”MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC ARE NOT ELIGIBLE TO TAKE PART IN THEPLACEMENT. THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER OF SECURITIES TO WHICH ITRELATES ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT PERSONS WHO ARE (1)QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE 2003/71/EC AND ANYRELEVANT IMPLEMENTING MEASURES
(THE“PROSPECTUS DIRECTIVE”) AND (2) WHOHAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALLWITHIN ARTICLE 19(1) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE“ORDER”) OR ARE PERSONS FALLINGWITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) (“HIGH NET WORTH COMPANIES,UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC”) OF THE ORDER OR ARE PERSONS TO WHOMAN OFFER OF THE PLACEMENT SHARES MAY OTHERWISE LAWFULLY BE MADE (ALLSUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS“RELEVANT PERSONS”). THEINFORMATION REGARDING THE PLACEMENT SET OUT IN THIS ANNOUNCEMENT MUSTNOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS.ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATESIS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITHRELEVANT PERSONS.THIS ANNOUNCEMENT COMPRISES PROMOTIONAL MATERIAL AND IS FOR INFORMATIONPURPOSES. THIS ANNOUNCEMENT SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO BUY, SELL,ISSUE, OR SUBSCRIBE FOR, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SELL,ISSUE,
OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES.THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY ORINDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITSTERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THEDISTRICT OF COLUMBIA). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIESFOR SALE INTO THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVENOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES,EXCEPT PURSUANT TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION. NO PUBLICOFFERING OF SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.ANY INVESTMENT DECISION TO BUY SECURITIES IN THE PLACEMENT MUST BE MADESOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION, WHICH HAS NOTBEEN INDEPENDENTLY VERIFIED ANY OF THE MANAGERS OR THE SELLER. NEITHERTHIS ANNOUNCEMENT NOR ANY COPY OF IT MAY BE TAKEN, TRANSMITTED ORDISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THEUNITED STATES,CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. ANY FAILURE TO
COMPLY WITH THIS RESTRICTIONMAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES, CANADIAN, AUSTRALIAN ORJAPANESE SECURITIES LAWS.THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT AND THE OFFERING OR SALE OF THEPLACEMENT SHARES IN CERTAIN JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW. NOACTION HAS BEEN TAKEN BY THE MANAGERS, ANY OF THEIR RESPECTIVEAFFILIATES OR ANY OTHER PERSON THAT WOULD PERMIT AN OFFER OF THEPLACEMENT SHARES OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT ORANY OTHER OFFERING OR PUBLICITY MATERIAL RELATING TO THE PLACEMENTSHARES IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED.PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT COMES ARE REQUIRED BYTHE MANAGERS TO INFORM THEMSELVES ABOUT AND TO OBSERVE ANY SUCHRESTRICTIONS.THE MANAGERS ARE ACTING EXCLUSIVELY FOR THE SELLER AND NO ONE ELSE INCONNECTION WITH THE PLACEMENT. NONE OF THE MANAGERS WILL REGARD ANYOTHER PERSON (WHETHER OR NOT A RECIPIENT OF THIS DOCUMENT) AS ITS CLIENTIN RELATION TO THE PLACEMENT AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHERTHAN
THE SELLER FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO ITS CLIENTSNOR FOR GIVING ADVICE IN RELATION TO THE PLACEMENT OR ANY TRANSACTION,ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT.IN CONNECTION WITH THE PLACEMENT, THE MANAGERS OR ANY OF THEIRRESPECTIVE AFFILIATES, ACTING AS INVESTORS FOR THEIR OWN ACCOUNTS, MAYSUBSCRIBE FOR OR PURCHASE SHARES AND IN THAT CAPACITY MAY RETAIN,PURCHASE, SELL, OFFER TO SELL OR OTHERWISE DEAL FOR THEIR OWN ACCOUNTSIN SUCH SHARES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY OR RELATEDINVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE PLACEMENT OR OTHERWISE. ACCORDINGLY,REFERENCES TO THE SHARES BEING ISSUED, OFFERED, SUBSCRIBED, ACQUIRED,PLACED OROTHERWISE DEALT IN SHOULD BE READ AS INCLUDING ANY ISSUE OROFFER TO, OR SUBSCRIPTION, ACQUISITION, PLACING OR DEALING BY THEMANAGERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES ACTING AS INVESTORS FORTHEIR OWN ACCOUNTS. NONE OF THE MANAGERS INTENDS TO DISCLOSE THE EXTENTOF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITHANY LEGAL OR
REGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO. | |

d4fji33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2011-01-19 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33