Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

HANDLOWY - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2013 rok (3/2014)

HANDLOWY - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2013 rok (3/2014)
Share
d3z1ieg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2013 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133). W dniu 4 marca 2014 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") podjął uchwałę w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok. Zarząd Banku zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 934 216 140,00 zł, tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez Zarząd Banku w dniu 4 marca 2014 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2013 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Banku. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą
wynosiłaby 7 złotych 15 groszy. W opinii Zarządu Banku powyższa decyzja w sprawie podziału zysku za 2013 rok jest uzasadniona zarówno dobrą sytuacją kapitałową, jak i płynnościową Banku. Jednocześnie Bank spełnia wszystkie kryteria wskazane w "Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych." Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Powyższa propozycja Zarządu Banku zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
657-72-00 657-78-90
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg