Trwa ładowanie...
d2oyh7g

HANDLOWY - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2 ...

HANDLOWY - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. (6/2015)

Share
d2oyh7g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133). Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. (?Bank?) podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Banku w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok, w tym propozycji przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 970 800 828,00 zł, tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez Zarząd w dniu 10 marca 2015 roku i zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 marca 2015 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Powyższa propozycja
oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 7 złotych 43 grosze. Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie terminu ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku. Propozycja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oyh7g

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-923 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oyh7g

Podziel się opinią

Share
d2oyh7g
d2oyh7g