Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

HANDLOWY - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

HANDLOWY - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d166jzw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody z tytułu odsetek 1 927 390 1 973 413 465 542 492 811
Przychody z tytułu prowizji 752 733 747 091 181 815 186 568
Zysk (strata) brutto 921 478 942 578 222 574 235 386
Zysk (strata) netto 736 413 754 811 177 873 188 495
Całkowite dochody 702 061 789 928 158 952 197 265
Zmiana stanu środków pieniężnych (2 257 607) (831 602) (545 303) (207 672)
Aktywa razem 42 278 198 37 517 540 9 572 133 9 473 409
Zobowiązania wobec banków 6 011 378 3 431 049 1 361 026 866 361
Zobowiązania wobec klientów 24 095 847 23 865 762 5 455 499 6 026 251
Kapitał własny 6 444 481 6 492 935 1 459 084 1 639 506
Kapitał zakładowy 522 638 522 638 118 330 131 969
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 49,32 49,69 11,17 12,55
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,64 5,78 1,36 1,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł /EUR) 5,64 5,78 1,36 1,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)* 2,76 5,72 0,62 1,44
Przedstawione wskaźniki dotyczą odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2011 rok oraz wypłaconej w 2011 roku dywidendy z podziału zysku za 2010 rok. *Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku ? 4,4168 zł (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 zł); pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2011 roku ? 4,1401 zł (2010 roku: 4,0044 zł).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
1 skons_Opinia i raport KPMG_2011.pdf Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
2 skons_list Prezesa_2011.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 skons_sprawozdanie finansowe_2011.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku.
4 skons_sprawozdanie z dzialalnosci_2011.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
Bank Handlowy w Warszawie SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 657-75-80
(telefon) (fax)
listybh@citigroup.com www.citibankhandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
d166jzw

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2012-03-13 Robert Daniel Massey JR Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Misbah Ur-Rahman-Shah Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Sonia Wędrychowicz-Horbatowska Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Witold Zieliński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
2012-03-13 Iwona Dudzińska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw