Trwa ładowanie...
d32jr4a
d32jr4a
espi

HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku (RB...

HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 39/2012) (39/2012)
Share
d32jr4a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 39/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????.35.626.513 Łączna liczba głosów "za"???????????????????..35.626.513 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 21 lutego 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 21/2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????.35.626.513 Łączna liczba głosów "za"???????????????????..35.626.513 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmiany Programu wykupu akcji własnych Na podstawie w szczególności art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlowych (dalej: "KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") uchwala niniejszym, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ponawia upoważnienie, w rozumieniu art. 362 § 2 pkt 8 KSH, udzielone Zarządowi Spółki na podstawie "Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie" (dalej: "Uchwała") do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w Uchwale z zastrzeżeniem poniższych postanowień. § 2 1. Zmienia się § 4 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % kapitału zakładowego Spółki". 2. Zmienia się § 7 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: "Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 140 000 000,00
(słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia". § 3 Tym samym upoważnienie przyjmuje następujące ujednolicone brzmienie: "Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej. § 2 Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. § 3 Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: 1. składanie zleceń maklerskich; 2. zawieranie transakcji pakietowych; 3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; 4. ogłoszenie wezwania. § 4 Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co
odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % kapitału zakładowego Spółki. § 5 Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w §7 poniżej. § 6 Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższa niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedna akcje. § 7 Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 140 000 000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. § 8 Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: 1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; 2. umorzenia; 3. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki. § 9 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. 2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki". § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????.35.626.513 Łączna liczba głosów "za"????????????????????35.626.513 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2012-03-23 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32jr4a

Podziel się opinią

Share
d32jr4a
d32jr4a