Trwa ładowanie...
d2dr61i
d2dr61i
espi

HAWE - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 311 mln zł (RB-78/2013) (78/2013)

HAWE - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 311 mln zł (RB-78/2013) (78/2013)
Share
d2dr61i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 311 mln zł (RB-78/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 września 2013 roku) spółka zależna Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "ORSS") zawarła z Województwem Podkarpackim Umowę o partnerstwie publiczno ? prywatnym, której przedmiotem jest przedsięwzięcie polegające na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmowego Internetu realizowanego w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" (dalej: "Umowa"). Wartość Umowy wynosi 311 mln złotych. Projekt "Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" zakłada zaprojektowanie, budowę, utrzymanie oraz zaoferowanie usług z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej na terenie województwa podkarpackiego, tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu o długości 2006 km. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa zawiera
postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy. Maksymalna wysokość kar nie została określona. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań została ograniczona do kwoty stanowiącej wartość umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania za znaczącą umowę jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)
d2dr61i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-09-26 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dr61i

Podziel się opinią

Share
d2dr61i
d2dr61i