Trwa ładowanie...
d24ufsu

HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku - porządek, ...

HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku - porządek, materiały (RB-58/2015) (58/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 października 2015 roku - porządek, materiały (RB-58/2015) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej ?KSH?) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 października 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ?Zgromadzenie?). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia wraz z opinią Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej wraz z uzasadnieniem projektu uchwały wskazanej w punkcie 6 proponowanego porządku obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do RB 57_2015 HAWE Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 2.10.2015 r. | | | | | | | | | |
| | Załącznik do RB 57_2015 ogłoszenie NWZ HAWEprojektyuchwal.pdf | Projekty Uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-06 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-09-06 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu